Obchodné Podmienky


1. VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Kolpe group s.r.o., Dobronivská cesta 600/13, 96001 Zvolen, IČO : 47003251, DIČ : 2023821063. Spoločnosť Kolpe Group s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 23749/S (ďalej len predávajúci) a kupujúceho, ktoré platia pre nákup v internetovom obchode www.boardstyle.sk.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke a to v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná resp. jednanie zákazníka nedôveryhodné. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho Všetky objednávky kupujúceho podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká až v momente záväznej akceptácie objednávky predávajúcim vo forme telefonického alebo mailového potvrdenia objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automatické oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude používať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetového obchodu www.boardstyle.sk a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho, prípadne odmietnuť.

Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúcim je každý zákazník, FO či PO, ktorý na www.boardstyle.sk urobí záväznú objednávku.

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno kupujúceho, presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu a fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru (ak ho má tovar pridelený), počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov www.boardstyle.sk, pokiaľ neučinil žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.

4. STORNO POPLATKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať iba písomne (emailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomne (emailom alebo poštou).

5. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci - je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa kapitoly 5. týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

a.) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

b.) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný (napr. rozbité sklá okuliarov, chýbajúce štítky a pod.), vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotu opravy na uvedenie tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c.) Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu za tovar bez ceny za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Tým sa rozumie poštovné kuriérom alebo logistickou spoločnosťou. Náklady na dopravu a dodanie tovaru nie sú predmetom "bezdôvodného odstúpenia od zmluvy do 14 dní.

d.) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

PODMIENKY DORUČENIA

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci zašle kupujúcemu písomné potvrdenie (emailom alebo poštou).

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke www.boardstyle.sk sú nezáväznými údajmi.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar na miesto určené v objednávke kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru osobou, ktorú splnomocní. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, alebo nesprávnosti dodacej adresy uvedenej v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.

NEPREVZATIE ZÁSIELKY OD KURIÉRA GLS

Uskutočnením objednávky v našom internetovom obchode www.boardstyle.sk súhlasíte s obchodnými podmienkami uvedenými na našej internetovej stránke čím uskutočníte u nás ZÁVÄZNÚ objednávku.

Súhlasíte s nasledovným :

1. Za neprevzatie objednanej zásielky od kuriéra GLS je poplatok 15 €. Pokiaľ kupujúci tento poplatok nezaplatí do 14 dní od upozornenia na zaplatenie na účet predávajúceho, bude od neho vymáhaná škoda podľa obchodného a občianského zákonníka, ktorú predávajúcemu spôsobil.

2. Upomienka - 10€ (sms alebo emailom)

3. Upomienka - 12€ (pošta)

4. Vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz - 26,56 €

5. Vystavenie žiadosti na exekučné konanie - 26,56 €

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Splatnosť upomienok je spravidla 14 dní od odoslania, (presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke). Poplatky spojené so súdnym a exekučným konanim 9,96 € - podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora) + ďalšie poplatky exekútora.

6. SPÔSOBY PLATBY

Pred prevzatím tovaru – vopred bankovým prevodom

Pred uhradením ceny objednávky je potrebné obdržať zo strany predávajúceho potvrdenie o dostupnosti tovaru a až následne vykonať platbu.

Cenu objednávky môžete uhradiť vopred bankovým prevodom zo svojho bankového účtu alebo priamym vkladom na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. Ako variabilný symbol platby uvádzajte vždy variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený v predfaktúre. Ak nedôjde k platbe do 10 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu. 

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

DORUČENIE DO SR A CZ

Spoločnosťou GLS
Kus – 5,90 EUR. Pre zákazníkov z Čiech je vyžadovaná platba vopred. Až po jej pripísaní na náš účet bude tovar expedovaný.

Doručenie do zahraničia 
Vzhľadom k drahšiemu poštovnému sa bude realizovať iba na základe individuálnej dohody a len cez logistickú-prepravnú spoločnosť GLS. Pri objednávkach mimo SK vyžadujeme platbu vopred.

Odber a dodanie tovaru
Tovar je doručený kupujúcemu prostredníctvom spoločnosti GLS.
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri prevzatí balíka od prepravcu sa odporúča ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík, alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

7.1 POSTUP PRI OBDRŽANÍ POŠKODENÉHO TOVARU

V prípade, ak ste obdržali mechanicky poškodený tovar alebo obal tovaru, oznámte túto skutočnosť dopravcovi a za jeho prítomnosti spíšte záznam o poškodení tovaru. Pokiaľ ste poškodenie zistili až po odchode dopravcu, poškodenie tovaru nám oznámte do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@carltorsberg-official.sk alebo telefonicky na +421 948 454 411 resp. +421 917 681 273. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. V čo najkratšom možnom termíne Vám na naše náklady poskytneme odstránenie vady tovaru resp. vymeníme za nový.

7.2 POSTUP PRI OBDRŽANÍ NEKOMPLETNÉHO ALEBO NESPRÁVNEHO TOVARU

V prípade, ak ste obdržali nekompletnú zásielku alebo nesprávny tovar, informujte nás do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@carltorsberg-official.sk alebo telefonicky na +421 948 454 411 resp. +421 917 681 273. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo o obdržaní nesprávneho tovaru nemusia byť uznané. V čo najkratšom možnom termíne Vám na naše náklady tovar vymeníme za správny alebo doručíme chýbajúce diely.

7.3 POSTUP REKLAMÁCIE TOVARU

Zašlite nám popis reklamovanej vady tovaru spolu s kópiou faktúry na info@carltorsberg-official.sk. Reklamovaný tovar zašlite na Vaše náklady poštou na našu adresu, prípadne Vám my navrhneme náhradné riešenie. (Tovar prosím neposielajte na dobierku.). Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostanete doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. Vyhradzujme si právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, zabezpečíme bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli na inom termíne.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9. ORGÁN DOZORU A DOHĽADU

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj : Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa