Reklamačný Poriadok

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok opisuje obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou Kolpe Group s.r.o. (ďalej predávajúci). Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred objednaním produktu. Kupujúci prevzatím produktu od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom. V prípade, že produkt nie je osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím produktu okamih jeho predania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke slúži faktúra, ktorú firma vystavuje ku každému zakúpenému produktu.

II. DĹŽKA ZÁRUKY

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu kupujúcim, t.j. dňom uvedenom na faktúre. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi Občianským zákonníkom č. 40/1964 Sb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

III. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať stav produktu (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabíc) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou a potom oznámiť vec predávajúcemu. Predávajúci zaistí patričné opatrenia ohľadom reklamácie a preto doporučujeme pri akomkoľvek podobnom prípade čo najskôr podať správu na info@carltorsberg-official.sk. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné predanie produktu, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť. Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravnej spoločnosti a príslušnými ustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.

Kupujúci má právo uplatniť si záruku iba na produkt, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa na neho záručná lehota a bol zakúpený od spoločnosti Kolpe Group s.r.o. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený! Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti produkt reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť zhodné sériové číslo ako na reklamovanom výrobku (ak produkt sériové číslo má).
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným používaním alebo poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť produktu, ak bol používaný nevhodným spôsobomi a pri začatí používania produktu. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci zodpovednosť.

NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY U PREDÁVAJÚCEHO KUPUJÚCIM ZANIKÁ:

a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie produktu,

b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí produktu,

c. uplynutím záručnej doby produktu,

d. mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,

e. používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,

g. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h. poškodením produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k. zásahom do produktu k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa vzťahuje na závady materiálu, funkčnosti, závady vzniknuté pri používaní prevedené pracovníkmi predávajúceho.

Produkt podaný k reklamácii bude testovaný len na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s opisom závady). Ak technik zistí, že príčinou problému nie je reklamovaný produkt, ale nekorektné používanie a pod., bude reklamácia zamietnutá a náklady s neoprávnenou reklamáciou budú preúčtované reklamujúcemu.

IV. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Reklamovaný produkt je nutné zaslať späť poštou doporučene, prípadne kuriérskou službou alebo osobne ho priviesť, a zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Vopred treba emailom alebo telefonicky o tejto skutočnosti informovať. Produkt neposielať na dobierku! Takto poslaný produkt nebude našim pracovníkom prebraný.

Adresa: Kolpe Group, s.r.o., Dobronivská 600/13, 96001 Zvolen

Ak ide o závadu, ktorá sa dá odstrániť, bude produkt opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený poškodený produkt kupujúcemu vymeniť za produkt s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Ak nie je možné vymeniť ani opraviť produkt a povaha závady nebráni obvyklému používaniu, môže sa kupujúci s predávajúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny produktu (v prípade zľavy nie je možné túto vadu opakovane reklamovať). V prípade, že sa reklamácia nedá vybaviť ani jedným z týchto spôsobov, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Dobropisom môže byť vybavená reklamácia produktu, kde bola 3x opravená tá istá závada.

Reklamáciu produktu predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, čiže jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia produktu v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou produktu za nový, začne záručná doba plynúť od začiatku vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia reklamácia považovaná za prvé reklamovanie produktu.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS alebo e-mailom. Ak bol produkt poslaný prepravnou spoločnosťou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že SMS alebo e-mail neobdržíte v zákonnej mesačnej lehote, prosíme aby ste nás kontaktovali.